VD0ZYON ATCLYESD0

KENTSEL VD0ZYON PLATFORMU

SAYFAYI KAYDIRIN

Kentsel Vizyon Platformu, kentlerin geleceDini yeniden dC

 

Platform; kamu, C6zel sektC6r ve sivil toplum iEbirliDi ile bC6lge, kent ve mahalle C6lC'eDinde yeni planlama yaklaED1mlarD1 ve modelleri geliEtirmeyi amaC'lD1yor.

 

Ekibimiz katD1lD1mcD1 ve program odaklD1 iEbirliDi ortamlarD1 ile vizyon aDlarD1 yaratarak C'alD1ED1yor ve faaliyetlerine Vizyon AtC6lyesibnde devam ediyor.

 

DC

Vizyon, TasarD1m ve Sosyal Etki temalarD1 C'erC'evesinde 2 yD1lda 81 Kent 81 Vizyon, On Proje Onlarca Etki ve 39 Kent 1 D0stanbul olmak C

 

2016 yD1lD1nda ise yeni programlar, etkinlikler ve eDitimler ile Anadolu kentlerini dolaEarak Vizyon ADD1 oluEturmayD1 planlD1yoruz.

 

Etkilerimiz:

  • FarklD1lD1k ve farkD1ndalD1k
  • Stratejik ve taktiksel dC
  • Disiplinler arasD1 iEbirlikleri
  • D0E ve giriEim olanaklarD1

VD0ZYON ATCLYESD0

Vizyon AtC6lyesi 2015 yD1lD1nda Sanayi Mahallesibnde yer alan NEF 09bda aC'D1ldD1. AtC6lye'yi C

 

 

CeEitli disiplinlerden uzmanlarD1 ve C6Drencileri, farklD1 sektC6rleri ve kurumlarD1 bir araya getirerek Bir Arada; Birlikte ve Birikimle C'alD1ED1yor.

 

4TEMA 5PROGRAM

AmaC'; Kentlerin vizyon ve eylem C'erC'evesinde yeniden kurgulanmasD1 iC'in yol haritalarD1 hazD1rlanmasD1.

 

D0EbirliDi; Cevre ve Eehircilik BakanlD1DD1, KalkD1nma AjanslarD1 ve Belediyeler

Hedef Kitle; Uzmanlar ve CDrenciler

 

 

AmaC'; Her biri Avrupa ve Anadolu kentlerinin bazD1larD1ndan bC

 

D0EbirliDi; D0BB, D0STKA, D0lC'e Belediyeleri

Hedef Kitle; Planlama ve TasarD1m Ofisleri, CDrenciler

 

AmaC'; DC6nC

 

D0EbirliDi; Cniversiteler, Dernekler

 

Hedef Kitle; Eehir PlancD1larD1, Sosyologlar, D0letiEimciler, Yerel Liderler

 

 

KAMUSAL ALAN

AmaC'; D0stanbulbun E-5 ve TEM arasD1nda yeni yaEam koridoru oluEturularak, koridor C

 

D0EbirliDi; D0BB

Hedef Kitle; TasarD1mcD1lar (Eehir plancD1sD1, mimar, peyzaj mimarD1), ekonomist

 

AmaC'; Mahallerimizde C'ok eksik olan park, aC'D1k alan, eDitim, saDlD1k ve ibadet gibi sosyal donatD1larD1 hedeflenen miktarda artD1rD1lmasD1.

Hedef Kitle; Cniversiteler, belediyeler, planlama ve tasarD1m ofisleri, mahalleliler

 

YAYINLAR

D0LETD0ED0M

www.kentselstrateji.com